HOME > CORPARATE > ABOUT US

COMPANY
BACKGROUND

โลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีส่งผล ต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและ
สิ่งแวดล้อม และนั่นย่อมส่งผลต่อการพลิกโฉมการพัฒอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดกาลเราเชื่อมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อสร้างความเปลี่ยนโลกสมัยใเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมและนั่นย่อมส่งผลต่อการพลิกโฉมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดกาลเราเชื่อมั่นในการนำเสนอ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยน

COMPANY
BACKGROUND

โลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีส่งผล ต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมและ นั่นย่อมส่งผลต่อการพลิกโฉมการพัฒอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดกาลเราเชื่อมั่นในการ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อสร้างความเปลี่ยนโลกสมัยใเปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมและนั่นย่อมส่งผลต่อการพลิกโฉมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดกาลเราเชื่อมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยน

CORE VALUES

AESTIMA

INNOVATION

RELIABILITY

RESPONSIBILITY

Innovation

เราเชื่อในพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง ผ่านความคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้สินค้าและบริการของเรา สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าเสมอ

Reliability

เราจะส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดกับลูกค้า เราเชื่อในการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม รวดเร็ว เป็นที่ปรึกษาและพึ่งพาได้ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้า

Responsibility

เราเชื่อในการทำธุรกิจบน
ความรับผิดชอบต่อ 3P นั่นคือ

people

Profit

Planet

ในฐานะบริษัทของคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าเรื่องของผลกำไรของบริษัท

MISSION
& VISION

MISSION

เรามุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าและสร้างสรรค์บ้านที่ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิต และการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับมาตรฐานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้ สู่การออกแบบที่ผ่านความคิดการเลือกสรรวัสดุที่ใช่และเข้าถึงรูปแบบตลอดจนวิถีของการใช้ชีวิต เราจะมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการผลักดันบ้านในวันนี้สู่นวัตกรรมเพื่อความสมบูรณ์แบบในการใช้ ชีวิตของคุณ

VISION

โลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมและนั่นย่อมส่งผลต่อการผลิกโฉมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดกาล เราเชื่อมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ สมบูรณ์อย่างยั่งยืน เพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เรายังคง มุ่งมั่นทำให้ความสุขในชีวิตคุณเกิดขึ้นเป็นความจริง

CORE VALUES AESTIMA

INNOVATION

RELIABILITY

RESPONSIBILITY

Innovation

เราเชื่อในพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง ผ่านความคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้สินค้าและบริการของเรา สร้างคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าเสมอ

Reliability

เราจะส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง และบริการที่มีคุณภาพสูงสุดกับลูกค้า เราเชื่อในการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม รวดเร็ว เป็นที่ปรึกษาและพึ่งพาได้ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้า

Responsibility

เราเชื่อในการทำธุรกิจบน
ความรับผิดชอบต่อ 3P นั่นคือ

people

Profit

Profit

ในฐานะบริษัทของคนรุ่นใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อมไม่น้อยไปกว่าเรื่องของ ผลกำไรของบริษัท

  MISSION
     & VISION

MISSION

เรามุ่งมั่นในการสร้างคุณคำและสร้างสรรค์บ้านที่ผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิต และการใช้ชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับมาตรฐานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้สู่การออกแบบที่ผ่านความคิดการเลือกสรรวัสดุที่ใช่และเข้าถึงรูปแบบตลอดจนวิถีของการใช้ชีวิต เราจะมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการผลักดันบ้านในวันนี้สู่นวัตกรรมเพื่อความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตของคุณ

VISION

โลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมและนั่นย่อมส่งผลต่อการพลิกโฉมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดกาล เราเชื่อมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน เพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เรายังคงมุ่งมั่นทำให้ความสุขในชีวิตคุณเกิดขึ้นเป็นความจริง