Company

Vision & Mission

COMPANY VALUES

People

ผู้คน คือ สิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดจึงอยู่จุดเหนือสุดในบรรดา 6 สิ่งที่เราให้ความใส่ใจ ที่ Aestima เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ที่จะมายกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน และสังคม

Innovation

นวัตกรรรม คือ แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน การออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย รวมถึงระบบการชำระค่าส่วนกลางหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ ที่ง่ายยิ่งกว่าเดิม

Us

เราเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดี ช่วยยกระดับความสุขของคุณและคนที่คุณรัก AESTIMA จึงนํานวัตกรรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการใช้ชีวิตมาผสานในทุกรายละเอียดของโครงการเพื่อสร้างทุกช่วงเวลาดีๆ ที่มีความหมายของคุณ

Family

ครอบครัว คือ สถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เราจึงตั้งปณิธานที่จะสร้างทุกสิ่งที่มีความหมาย ต่อการสร้างครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตที่มั่งคงความสัมพันธ์อันอบอุ่น และความสุข

Technology

เทคโนโลยี คือ สิ่งที่เรานำมาใช้ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนบริเวณโดยรอบโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่เคยเพื่อความปลอดภัยใน ทุกย่างก้าวความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันและสุขภาพที่ดีกว่าของ สมาชิกทุกคนในครอบครัว

Smart Building

อาคารอัจฉริยะ คือ การบริหารจัดการการใช้พลังงานภายในตัวบ้านและพื้นที่โดยรอบให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกบ้าน โดยครอบคลุมทั้งหมด 4 ฟังก์ชั่น ทั้งในเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการประหยัดพลังงาน

Home

บ้าน คือ สถานที่ของความรัก ความผูกพัน และความทรงจำมากมายเป็นศูนย์รวมของครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน แบ่งปันรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเรื่องราวดีๆ เราจึงออกแบบบ้านทุกหลังให้เป็นมากกว่าที่พักอาศัย แต่เป็นพื้นที่ของใจเป็นที่ๆเราจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณค่ามากที่สุด

Company

Vision & Mission

LEFT
RIGHT

COMPANY VALUES

1/8
NEXT