HOME > CONTACT

SUBSCRIBE FOR NEWS & UPDATE

  Name

  Contact Number

  Email

  Budget

  Registration type (multiple choice)

  ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้บริษัท จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้หรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการภายใต้การให้บริการของบริษัท หรือการประชาสัมพันธ์หรือภายใต้ข้อกําหนดของกฎหมายซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท (ท่าน สามารถอ่านรายละเอียดได้ Privacy Policy )