DISCOVER WORKING
WITH AESTIMA

MISSION   
    & VISION

MISSION

icon-09

เรามุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าและสร้างสรรค์บ้านที่ผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน
เพื่อยกระดับมาตรฐานของโครงการอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้สู่การออกแบบที่ผ่านความคิดการเลือกสรรวัสดุที่ใช่
และเข้าถึงรูปแบบตลอดจนวิถีของการใช้ชีวิตเราจะมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการผลักดันบ้านในวันนี้สู่นวัตกรรม
เพื่อความสมบูรณ์แบบในการใช้ชีวิตของคุณ​

VISION

icon-10

โลกสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปทุกวินาทีส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้คน สิ่งแวดล้อมและนั่นย่อมส่งผลต่อ
การพลิกโฉมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปตลอดกาล เราเชื่อมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืน
เพราะไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน เรายังคงมุ่งมั่นทำให้ความสุขในชีวิตคุณเกิดขึ้นเป็นความจริง​

CORE VALUES
AESTIMA

icon-01

INNOVATION

icon-02

RELIABILITY

icon-03

RESPONSIBILITY

10Innovation_Circle

Innovation

เราเชื่อในพัฒนาการที่ไม่หยุดยั้ง ผ่านความคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้สินค้าและบริการของเราสร้างคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้าเสมอ

image-02

Reliability​

เราจะส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริงและบริการที่มีคุณภาพสูงสุดกับลูกค้า เราเชื่อในการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมรวดเร็ว เป็นที่ปรึกษา พึ่งพาได้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีในระยะยาวกับลูกค้า

image-03

Responsibility​

ในฐานะบริษัทของคนรุ่นใหม่ เราให้ความสำคัญกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยไปกว่าเรื่องผลกำไรของบริษัท
เราจึงเชื่อในการทำธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อ 3P นั่นคือ

PEOPLE

PROFIT

PLANET

CORE WORKING
VALUES

icon 2-01

JUDGEMENT

icon 2-02

INNOVATION

icon 2-03

PASSION

icon 2-04

HONESTY

icon 2-05

ACCOUNTABILITY

icon 2-06

COMMUNICATION

CORE WORKING​
VALUES

icon 2-01
icon 2-02

JUDGEMENT

INNOVATION

icon 2-03
icon 2-04

PASSION

HONESTY

icon 2-05
icon 2-06

ACCOUNTABILITY

COMMUNICATION

JUDGEMENT

icon 2-01

Judgement comes from experience,
and experience comes from bad judgement.

การตัดสินใจที่ฉลาดคือการวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาได้โดยการรวมคุณสมบัติส่วนบุคคลเข้ากับความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างความคิดเห็นและตัดสินใจโดย Aestima เชื่อในการตัดสินใจที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างผลประโยชน์ในระยะยาว

icon 2-01

JUDGEMENT

FUNDAMENTALS
OF MAKING JUDGEMENT

 • เข้าใจที่มาของปัญหาหรือเรื่องราวและแก้จากต้นเหตุ จากการเป็นผู้ฟังที่ดี
 • ยอมรับมุมมองที่แตกต่างเพื่อลบความอคติ
 • มองทุกอย่างอย่างเป็นระบบ และเป็นกระบวนการเพื่อหาจุดที่แม่นยำในการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจ
 • มองถึงผลกระทบ และควรตัดสินใจได้เลยว่าอะไรควรทำ เช่นถ้าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์หรือให้ผลลัพท์ที่ไม่คู่ควรกับการลงมือเสียเวลา

HONESTY

icon 2-04

Honesty at work is about trust,
not rules.

Aestima ให้อิสระพนักงานในการพูดอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้พนักงานรู้สึกเปิดกว้าง ในการแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลต่างๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมความโปร่งใส และหาแนวทางป้องกันความผิดพลาดที่อาจจจะเกิดในอนาคต

icon 2-04

HONESTY

EMPLOYEE SIDE

 • ประเมินผลงานของเราเป็นแบบ 180°ที่พนักงานทุกตำแหน่ง ทุกแผนกสามารถประเมินเพื่อนร่วมงานได้อย่างเปิดเผย
 • พนักงานควรซื่อตรงในการปฏิบัติงานไม่เอาผลงานผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
 • พนักงานไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท

COMPANY SIDE

 • ซื่อสัตย์ด้วยหัวใจต่อพนักงานทุกคน สนับสนุนความหลากหลายและ
  มุมมองที่แตกต่าง
 • เรามุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงาน และผู้สมัครงานอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม นโยบายของเราระบุว่าการตัดสินใจเรื่องการว่าจ้างงานจะยึดตามความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติที่เกี่ยวกับงาน
 • Aestima จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่ได้รับมอบหมายอำนาจไม่ว่าจะภายใน หรือภายนอก เรามีการตัดสินใจอย่างมืออาชีพและสมเหตุผล
 

INNOVATION

icon 2-02

Innovation is the ability to see change as
an opportunity – not a threat. – Steve Jobs

นวัตกรรมไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเสมอไปแต่เป็นเรื่องของการเปิดกว้าง พร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเอาชนะทุกข้อจำกัดสู่ความเป็นไปได้ และบางครั้งคือการยอมรับในข้อผิดพลาดและการก้าวต่อไปเพื่อคิดถึงสิ่งใหม่ๆ

icon 2-02

INNOVATION

INNOVATION AT AESTIMA

 • Aestima เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสทำสิ่งใหม่ๆหรือการทำ
  โปรเจคในองค์กรร่วมกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดในเชิงนวัตกรรม การคิดเชิงกลยุทธ์ และพัฒนา Mindset
 • การริเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
 • ทีม Aestima มองหาบุคคลที่ชอบความท้าทายและแสวงหาวิธีการแก้ปัญหามากกว่าที่จะจดจ่ออยู่กับปัญหาโดยไม่มีทางแก้ มีทัศนคติเชิงบวกและส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยใช้นวัตกรรมเป็นเครื่องมือ

ACCOUNTABILITY

icon 2-05

Accountability is not only what we do,
but also what we do not do, for which we
are accountable. – Moliere

Accountability หรือ ภาระรับผิดชอบนั้นมีความหมายนอกเหนือจากแค่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมา แต่ยังรวมไปถึงความรับผิดชอบที่เกิดจาก การให้ความสำคัญถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ผลงานและการกระทำของตนเอง

icon 2-05

ACCOUNTABILITY

RESPONSIBILITY

ภาระ หน้าที่ หรือความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายมา
เช่น การทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามรับมอบอย่างถูกต้องและตรงเวลา

ACCOUNTABILITY

ความรับผิดชอบกับผลลัพธ์ของงาน
และยังคิดต่อเนื่องถึงวิธีที่จะทำให้ผลงานออกมาดียิ่งขึ้น
การมี Accountability คือการถามตัวเองอย่างต่อเนื่องว่า

“มีอะไรอย่างอื่นที่เราทำได้อีกเพื่อที่จะทำให้ผลลัพธ์นั้นดีขึ้น”

PASSION

icon 2-03

Pleasure in the job puts perfection
in the work. – Aristotle

Passion หรือความรัก ความหลงไหลในตัวงานคือสิ่งที่ทำให้งานออกมาไร้ที่ติ เมื่อเรารักในตัวงานเราจะใส่ใจ คิดถึงวิธีการพัฒนางาน
และตัวเองตลอดเวลาเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

icon 2-03

PASSION

WHAT IS PASSION IN
WORKPLACE

 • ทำงานนั้นให้ดีที่สุดให้องค์กรประสบความสำเร็จ
 • ทุกคนมีไฟคิด Initiative เพื่อแก้ไขบัญหาและพัฒนาองค์กร
  เห็นเป้าหมายของตัวเองเมื่ออยู่ในองค์กรและมองไปข้างหน้า 
 • มองความสำเร็จของบริษัทเหมือนกับความสำเร็จของตัวเอง

HOW PASSION DRIVES WORKPLACE

 • พัฒนาการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
 • การตัดสินใจอย่างมีเป้าหมาย
 • ความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น การเปิดกว้างในการทดลองสิ่งใหม่
 • ความเร่งด่วนที่สูงขึ้นในการติดตามงาน
 • การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

COMMUNICATION

icon 2-06

Effective communication is the heart and
key to success of every business.

การสื่อสารเป็นหัวใจของการทำงาน เพราะการสื่อสารคือการทำความเข้าใจกันของทุกๆผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งการสื่อสารใช้ในการทำงานเพื่อถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์ และใช้ในการจัดการบริหารงาน

icon 2-06

COMMUNICATION

ELEMENTS OF EFFECTIVE COMMUNICATION

 • Good Communicator – สื่อสารอย่างกระชับ มีการเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย และการนำด้วยบริบท
 • Emphathy – การเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนอื่นในมุมมองของพวกเขาจะช่วยทำให้เราเข้าใจมุมมองที่หลากหลาย
 • Speak up – เสนอออกความคิดเห็น และกล้าที่จะตั้งคำถามในสิ่งที่เห็นต่าง
 • Right Tool for The Right job – การใช้เครื่องมือสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับทุกๆสถานการณ์

COMPENSATION
& BENEFITS

FLEXIBLE HOUR

อิสระภาพในการตัดสินใจ เวลาในการทำงานและ
การพักผ่อนเพื่อเกิด Work life balance

23Flexible_Circle

WORK FROM ANYWHERE

ไม่ได้กำหนดแค่ทำงานที่บ้าน เชื่อใจในตัวพนักงาน
ว่าผลงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมาทำงานที่ออฟฟิศ หรือ อยู่ที่บ้านเท่านั้น

24Work from anywhere_Circle

FLEXIBLE HOUR

อิสระภาพในการตัดสินใจ เวลาในการทำงานและ
การพักผ่อนเพื่อเกิด Work life balance

23Flexible_Circle

WORK FROM ANYWHERE

ไม่ได้กำหนดแค่ทำงานที่บ้าน เชื่อใจในตัวพนักงาน
ว่าผลงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมาทำงานที่ออฟฟิศ หรือ อยู่ที่บ้านเท่านั้น

24Work from anywhere_Circle